ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
สะสมทรัพย์  12/5

สะสมทรัพย์  12/5
ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

                คุณประโยชน์ตามกรมธรรม์

 1. เพื่อการสะสมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเป้าหมาย  และมีผลตอบแทนสูงถึง 40  % 
  เมื่อรับเงินคืนหลังจากครบตามกำหนดสัญญา  และ เมื่อเปรียบเทียบกับการฝากธนาคารโดยไม่มีการหักภาษี 
  15 %  จากผลตอบแทน
 2. รับความคุ้มครองชีวิต 
  และกรณีทุพพลภาพบริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ 
  โดยความคุ้มครองจะเพิ่มค่าขึ้นทุกปีหลังจากหยุดชำระเบี้ยแล้ว
 3. สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน  50,000  บาท
  ข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
  1. กรณีเสียชีวิต
  ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย
  2. กรณีมีชีวิตอยู่
  บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับ  140 %  เมื่อครบสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
แบบสะสมทรัพย์  12/5

ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5  ป

อายุ

เพศชาย

เพศหญิง

0-49

216

216

50-60

217

217

61-63

218

218

34-65

219

219

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.