ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
ดั่งใจ  18/12
<ดูรูปใหญ่>

ดั่งใจ  18/12

ระยะเวลาเอาประกันภัย 18 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี

                คุณประโยชน์ตามกรมธรรม์

 1. เพื่อการออมเงินที่มีจำนวนเงินตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเป้าหมาย 
  และมีผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการฝากธนาคารและไม่มีการหักภาษี  15 %

 2. รับความคุ้มครองชีวิต 
  และกรณีทุพพลภาพบริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

 3. สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน  100,000  บาท

 4.  สามารถซื้อความคุ้มครองสุขภาพ,โรคร้าย,อุบัติเหตุ,ชดเชยเพิ่มได้ในวงเงินที่สูง

 5. สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้สูงสุด 90% ของมูลค่าเวนคืนหลังหักด้วยหนี้สินใดๆ
  โดยบริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 6% ต่อปี

ข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1. กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ดังนี้
1.1 ถ้าเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่  1 – 5  บริษัทจะจ่ายเงินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.2 ถ้าเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่  6 - 10  บริษัทจะจ่ายเงินร้อยละ 150 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.3 ถ้าเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่  11 - 18  บริษัทจะจ่ายเงินร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีมีชีวิตอยู่

2.1 บริษัทจะจ่ายเงินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 - 9
2.2 บริษัทจะจ่ายเงินร้อยละ 4 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 - 12
2.3 บริษัทจะจ่ายเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 - 15
2.4 บริษัทจะจ่ายเงินร้อยละ 6 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 16 - 18
2.5 บริษัทจะจ่ายเงินร้อยละ 136 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา
3. เงินจ่ายคืนพิเศษ
ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินจ่ายคืนพิเศษร้อยละ 12
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา
4. รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา  217 %  ของทุนประกัน
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

                                                                              แบบดั่งใจ 18/12


ระยะเวลาเอาประกันภัย 18 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี

อายุ

เพศหญิงและเพศชาย

0 - 40
150
41 - 45
152
46 - 50
155
51 - 55
159
56 - 60
164
61- 65
169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.