ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
แบบห่วงรัก

<ดูรูปใหญ่>

แบบห่วงรัก 20

ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ  90  ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5,10,15,20  ปี

คุณประโยชน์

  1. สำหรับใครบางคน  ที่รักใครสักคน  และรักมากพอ
  2. เพื่อเป็นกองทุนการศึกษา
  3. เพื่อเป็นกองทุนคุ้มครองธุรกิจ
  4. ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ  90  ปี
  5. ระยะเวลาในการชำระ
  6. เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด  100,000/ปี  และไม่เสียภาษีจากผลตอบแทน
  7. สามารถซื้อความคุ้มครองสุขภาพ,โรคร้าย,อุบัติเหตุ,ชดเชยเพิ่มได้ในวงเงินที่สูง
  8. กรณีทุพพลภาพ  ยกเว้นการชำระเบี้ย  แต่ยังคงได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองตามสัญญา

ข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1. กรณีเสียชีวิต                                                                                          

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ พร้อมเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริงของ
สัญญาประกันชีวิต(ไม่รวมดอกเบี้ยและเบี้ยเพิ่มพิเศษ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือ ทายาทของผู้เอา
ประกันภัยแล้วแต่กรณี

2. กรณีมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน
สะสมตามจริงของสัญญาประกันชีวิต(ไม่รวมดอกเบี้ยและเบี้ยเพิ่มพิเศษ) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยในวัน
ครบกำหนดสัญญา

3. เงินสมนาคุณ

ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-10 บริษัทจะสะสมเงิน
สมนาคุณสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในแต่ละปีกรมธรรม์ร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานทั้ง
ปีของสัญญาประกันชีวิตในรอบปีกรมธรรม์นั้น(ไม่รวมดอกเบี้ยและเบี้ยเพิ่มพิเศษ) ไว้เพื่อจ่ายให้กับผู้
เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ หรือ ทายาทผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

3.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินสมนาคุณสะสมทั้งหมด
จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต พร้อมกับเงินสมนาคุณพิเศษอีกร้อยละ 50 ของเงิน
สมนาคุณสะสมดังกล่าว

3.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินสมนาคุณสะสมทั้งหมด พร้อม
กับเงินสมนาคุณพิเศษอีกร้อยละ 50 ของเงินสมนาคุณสะสมดังกล่าว

3.3 ถ้าผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ แปลงเป็นการ
ประกันภัยแบบขยายเวลา หรือ เวนคืนกรมธรรม์ ในขณะที่ยังคงมีเงินสมนาคุณอยู่
บริษัทจะคำนวณเงินสมนาคุณสะสมซึ่งจะรวมอยู่ในเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ดังกล่าวนั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.