ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
 
 » บำนาญ 555 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
 

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

1. กรณีเสียชีวิต

 • ·        ตั้งแต่วันเริ่มสัญญา แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 บริษัทจะจ่ายเงิน
  เท่ากับร้อยละ 105 ของเบี้ยประกันภัย
  มาตรฐานสะสม
  ตามจริง
  **
 • ·        ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่
  ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
  บริษัทจะจ่ายมูลค่าสูงสุด
  ระหว่างร้อยละ 125 ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง**
  หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
  (สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ
  ณ วันเริ่มทำประกันภัยไม่ถึง 50 ปี)
   
 • ·        ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
  แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 96 ปี
  บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับ เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง
  **หักด้วยผลประโยชน์สะสม
  (ผลประโยชน์เงินบำนาญ) 
  ที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้ว
 •               กรณีปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตมีจำนวนผล
  ประโยชน์สะสม (ผลประโยชน์เงินบำนาญ) ที่จ่ายให้แก่
  ผู้เอาประกันภัยไปแล้วมากกว่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง** 
  บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับทันที
  2. กรณีมีชีวิตอยู่รอด
 • ·         เงินบำนาญ
  ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ถึงปีกรมธรรม์
  ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 96 ปีบริษัทจะจ่าย
  เงินบำนาญเท่ากับร้อยละ 15 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก ๆ ปี
 •       ** เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง จะคำนวณ
  จากเบี้ยประกันชีวิตตามที่จ่ายจริง(ไม่รวมเบี้ยเพิ่มพิเศษและเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม)

  หมายเหตุ
  ข้อความข้างต้นเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น เงื่อนไขความคุ้มครองแล
  ะสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ ในกรณี
  ที่ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความใด
  ในคำขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ
  จะไม่คุ้มครองและมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
  การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน
  การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็นเพียงการบริการเท่านั้น

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.