ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 
» บำนาญ 600/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

1. กรณีเสียชีวิต

 • ·        ตั้งแต่วันเริ่มสัญญา
  แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
  บริษัทจะจ่ายมูลค่าสูงสุดระหว่างร้อยละ 105
  ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง**
  หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
 • ·        ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
  แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 9
  9 ปี
  บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง
  **หักด้วยผลประโยชน์สะสม (ผลประโยชน์เงินบำนาญ)

   ที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้ว

              กรณีปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตมีจำนวนผลประโยชน์สะสม
(ผลประโยชน์เงินบำนาญ)
ที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วมากกว่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง** 
บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และกรมธรรม์สิ้นผลบังคับทันที

2. กรณีมีชีวิตอยู่รอด

 • ·        เงินบำนาญ

         ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
ถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 9
9 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญ
เท่ากับร้อยละ 15 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก ๆ ปี

 

      ** เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง จะคำนวณจากเบี้ยประกันชีวิตตามที่จ่ายจริง
(ไม่รวมเบี้ยเพิ่มพิเศษและเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม)

หมายเหตุ 

            ข้อความข้างต้นเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น
เงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์
ของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความใด ๆ
ในคำขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ
จะไม่คุ้มครองและมีสิทธิบอกล้างสัญญา
ได้ภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญาการนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าี่ที่
ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็น
เพียงการบริการเท่านั้น

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.