ห่วงรัก
กรุงเทพ115
ดั่งใจ18/12
สะสมทรัพ12/5
บำนาญ 555 (ลดหย่อนภาษี)
บำนาญ 600 (ลดหย่อนภาษี)

Platinum Care
Personal Care
Crystal
Extra Care
Sunshine

 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
 

 

-----------------

-----------------

------------------

-------------------

 

------------------

 

-----------------

-------------------

-------------------

---------------------

 
 

ประกันอัคคีภัย

เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน
สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับธุรกิจของท่านตั้งแต่วันนี้
เพื่อความอุ่นใจว่าธุรกิจของท่านจะกลับคืนมาจากเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์โดยเร็ว

โครงการรักษ์บ้านสรรพภัย การประกันอัคคีภัย
สำหรับสถานประกอบการที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม
สำหรับร้านค้าและสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างผนังอาคารด้วยการก่ออิฐถือปูน ดังนี้

สำนักงาน คลินิก แฟลต
หอพัก สมาคม สโมสร
โรงเรียน วิทยาลัย โรงรับจำนำ
ร้านตัดผม/เสริมสวย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด/ซักแห้ง ร้านถ่ายรูป
ร้านวีดีโอ ร้านค้า ฯลฯ

ประกันอัคคีภัย คุ้มครอง...ครอบคลุม
โครงการรักษ์บ้านสรรพภัยประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ
มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน
 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพงและประตู
 2. เฟอร์นิเจอร์  เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆ 
 3. ทรัพย์สินอื่นๆ  เช่น สินค้าภายในบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับประกอบการ   
ประกันอัคคีภัย คุ้มครอง...หลากหลาย
โครงการรักษ์บ้านสรรพภัยประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ
มอบความคุ้มครองที่หลากหลายเพื่อรองรับกับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ความคุ้มครองมาตรฐาน วงเงินคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษจากโครงการนี้ วงเงินคุ้มครอง (บาท)
ภัยลมพายุ
ภัยยวดยานพาหนะ
ภัยทางอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมถึงน้ำท่วม)
ภัยระเบิด ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหวและลูกเห็บ
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า 15,000
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม, ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย
และขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง,
ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่


ประกันอัคคีภัย ความคุ้มครอง...ที่เข้าใจ
กรุงเทพประกันภัย ขอมอบความคุ้มครองที่พิเศษกว่า เฉพาะโครงการประกันอัคคีภัย
สำหรับสถานประกอบการด้วยเงื่อนไขความคุ้มค่าที่พิเศษสุด ดังนี้
 1. ประกันอัคคีภัยชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ
  (Replacement Cost Valuation)
 2. ประกันอัคคีภัยคุ้มครองแม้กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยขงท่านไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน ท่านจะได้รับการชดใช้
  ค่าเสียหายเต็มตามมูลค่าของทรัพย์สิน(ไม่นำหลักส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยมาใช้ในการจ่าย ค่าเสียหาย)
 3. ประกันอัคคีภัยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจาก
  ที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรก |ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. ประกันอัคคีภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำ
  ค่าสินไหมฯไปใช้ก่อน

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

Copyright © 2009:All Rights Reserved
       Powered by:Suwannee.